നെറ്റ് വര്‍ക്ക്-പിരമിഡ് നെറ്റ് വര്‍ക്ക് മാര്‍ക്കറ്റിംഗിന് നിരോധനം I Oman-Network Marketing


Clickbank Affiliate Marketing

ഒമാനില്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് മാര്‍ക്കറ്റിംഗും പിരമിഡ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗും നിരോധിച്ചു. പിടിക്കപ്പെട്ടാല്‍ 5000 റിയാല്‍ പിഴ
#oman #digitalmarketing